Ycpex in delax, pokoy;

Shymnyyu e byctpyyu peky - xlopoty e neydacha