Izobilie e ycpex in delax;

Zapyschenny, pechalny yvyadayuschy - pechalnaya ctapoct